2012-105 Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri ile Limited Şirket Müdürlerinin Yeni Türk Ticaret Kanunu Karşısındaki Durumları

Hits smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon
19/09/2012
SİRKÜLER
2012 /
105
 
ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE LİMİTED ŞİRKET MÜDÜRLERİNİN YENİ TÜRK TİCARET KANUNU KARŞISINDAKİ DURUMLARI
 
 
6103 sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun’un 25. maddesinde aşağıdaki ifadelere yer verilmiştir;
VI – Yönetim kurulu
MADDE 25 –(1) Türk Ticaret Kanununun yürürlüğe girdiği tarihte görevde bulunan anonim şirket yönetim kurulları ile limited şirket müdürleri, görevden alınmaları veya yönetim kurulu üyeliğinin başka bir sebeple boşalması hâli hariç, sürelerinin sonuna kadar görevlerine devam ederler. Ancak, tüzel kişinin temsilcisi olarak üye seçilmiş bulunan gerçek kişinin, Türk Ticaret Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde istifa etmesi, onun yerine tüzel kişinin ya da başkasının seçilmesi gerekir. Tüm ortakların hep birlikte müdür sıfatıyla şirket işlerini idare ve şirketi temsil ettiği limited şirketlerde de aynı üç aylık süre içinde Türk Ticaret Kanununun 623 üncü maddesi hükmünün gereği yerine getirilir. Anonim şirketlerde Türk Ticaret Kanununun 363 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca seçim yapılan durumlarda, anılan Kanunun 359 uncu maddesindeki şartları taşıyan yönetim kurulu üyelerinin seçilmeleri şarttır. Görevdeki yönetim kurulunun görevinin sona ermesinden sonra seçilecek üyelerin, anılan 359 uncu maddedeki şartları taşımaları zorunludur.
(2) Yönetim kurulu üyelerinin özen ve bağlılık borcuna ilişkin hüküm, Türk Ticaret Kanununun yürürlüğe girdiği tarihte görülmekte olan davalarda uygulanmaz. Bu davalarda özen ve bağlılık borcu 6762 sayılı Kanuna göre değerlendirilir.
 
Yukarıda yer alan kanun hükmü uyarınca anonim şirketlerdeki yönetim kurulu üyeleri ile limited şirketlerdeki müdürlerin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na karşı durumları şöyle ifade edilebilir.
 
1.          01.07.2012 tarihinden önce anonim şirketlerde yönetim kurulu üyesi olup halen bu görevini devam ettiren gerçek kişilerin durumu:
Bu durumda olan yönetim kurulu üyeleri; görevden alınmaları veya yönetim kurulu üyeliğinin başka bir sebeple boşalması hâli hariç, sürelerinin sonuna kadar görevlerine devam edebileceklerdir.
 
2.         01.07.2012 tarihinden önce anonim şirketlerde tüzel kişi adına yönetim kurulu üyesi olup halen bu görevini devam ettirenlerin durumu:
Bu durumda olan yönetim kurulu üyeleri; 6103 sayılı sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun’un 25. Maddesi uyarınca Türk Ticaret Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde (01.10.2012 tarihi) istifa etmeleri gerekmektedir.
Öte yandan Türk Ticaret Kanununun 363 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca (yönetim kurulu üyeliğinin boşalması durumlarını düzenler) seçim yapılan durumlarda, anılan Kanunun 359 uncu maddesindeki şartları (tüzel kişilik adına bir gerçek kişinin atanması hususunu düzenleyen maddedir.) taşıyan yönetim kurulu üyelerinin seçilmeleri şarttır.
İstifa eden yönetim kurulu üyesi yerine yapılacak atama aşağıdaki sırada gerçekleştirilecektir;
·         İstifa eden yönetim kurulu üyesinin istifasını yönetim kuruluna sunması,
·         Yönetim Kurulunun istifa durumunu değerlendirip karara bağlaması,
·         Yönetim Kurulu tarafından ana sözleşme hükümleri ile TTK’nun 363 üncü maddesi hükmü gereğince kanuni şartlara haiz birinin, geçici olarak yönetim kurulu üyeliğine seçilmesi
o    Bu durum ilk genel kurul onayına sunulur ve bu yolla seçilen üye, onaya sunulduğu genel kurul toplantısına kadar görev yapar ve onaylanması halinde seleflerinin süresini tamamlar,
o    Yönetim kuruluna bir tüzel kişi seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur, tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir.
·         İlgili değişikliğin ticaret siciline tescil ve ilan edilmesi.
 
3.         01.07.2012 tarihinden önce limited şirketlerde tek başına müdür olup halen bu görevini devam ettiren gerçek kişilerin durumu:
Bu durumda olan limited şirket müdürleri; görevden alınmaları veya müdürlüğünün başka bir sebeple boşalması hâli hariç, sürelerinin sonuna kadar görevlerine devam edebileceklerdir.
 
4.         01.07.2012 tarihinden önce tüm ortakların hep birlikte müdür sıfatıyla şirket işlerini idare ve şirketi temsil ettiği limited şirketlerde şirket müdürü olup halen bu görevini devam ettirenlerin durumu:
Bu durumda olan limited şirketlerde 01.10.2012 tarihine kadar Türk Ticaret Kanununun 623 üncü maddesi hükmünün gereğinin yerine getirilmesi gerekmektedir.
Türk Ticaret Kanunu’nun 623 üncü maddesi ise aşağıdaki gibidir;
“I - Müdürler
1. Genel olarak
MADDE 623- (1) Şirketin yönetimi ve temsili şirket sözleşmesi ile düzenlenir. Şirketin sözleşmesi ile yönetimi ve
temsili, müdür sıfatını taşıyan bir veya birden fazla ortağa veya tüm ortaklara ya da üçüncü kişilere verilebilir. En azından bir ortağın, şirketi yönetim hakkının ve temsil yetkisinin bulunması gerekir.
(2) Şirketin müdürlerinden biri bir tüzel kişi olduğu takdirde, bu kişi bu görevi tüzel kişi adına yerine getirecek bir
gerçek kişiyi belirler.
(3) Müdürler, kanunla veya şirket sözleşmesi ile genel kurula bırakılmamış bulunan yönetime ilişkin tüm konularda
karar almaya ve bu kararları yürütmeye yetkilidirler.“
Dolayısıyla anonim şirketlerde olduğu gibi limited şirketlerde de tüzel kişinin temsilcisi olarak üye seçilmiş bulunan müdürlerin 01.10.2012 tarihine kadar istifa etmeleri gerekmektedir.
İstifa eden müdür yerine yapılacak atamalar ise aşağıdaki sırada gerçekleştirilecektir;
·         Müdür istifasının ortaklar kuruluna teslim edilmesi,
·         Şirket ortaklar kurulunun toplanarak istifa eden müdür hakkındaki durumun görüşülmesi ve karara bağlanması,
·         Ortaklar Kurulu tarafından yeni müdür atamasının gerçekleştirilmesi,
o    En azından bir ortağın, şirketi yönetim hakkının ve temsil yetkisinin bulunması gerekir.
o  Şirkette birden fazla müdür bulunması halinde, bunlardan biri, şirketin ortağı olup olmadığına bakılmaksızın, genel kurul tarafından müdürler kurulu başkanı olarak atanır.
·         İlgili değişikliğin ticaret siciline tescil ve ilan ettirilmesi.
 
Bilgilerinize sunarız
Alternatif YMM A.Ş.