2010-059 Limited Şirketlerde Nev'i Değişikliği

Hits smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon
24/06/2010
SİRKÜLER
2010 /
059
 
LİMİTED  ŞİRKETİN  ANONİM  ŞİRKETE  DÖNÜŞMESİ
 
Değişik gerekçelerle Anonim Şirkete dönüştürülecek Limited Şirketlerde yapılması gereken işlemler, bu sirkülerimizin konusunu oluşturmaktadır.
Limited Şirket ile Anonim Şirket arasında ne fark(lar) vardır?
Limited Şirket ile Anonim Şirket arasındaki farkları özet olarak şu şekilde tablolaştırabiliriz;
 
 
Limited Şirket
Anonim Şirket
Asgari Ortak Sayısı
En az 2 gerçek veya tüzel kişi
En az 5 gerçek veya tüzel kişi
Azami Ortak Sayısı
En fazla 50 gerçek veya tüzel kişi
Yok
Asgari Sermaye
En az 5.000,-TL
En az 50.000,-TL
Ortaklığı Temsil Eden Belge
Ortaklık Payı
Hisse Senedi
Ortak Değişikliği
Noterden yapılır, Tescile tabi
Nama yazılı olanlarda Yönetim Kurulu kararı ve ortaklar pay defterine kayıt ile,
Hamiline olanlarda teslim ile
Genel Kurul Zorunluluğu
Yok
Yılda bir defa zorunlu
Şirketin 3.Kişilere Karşı Borçlarında Ortakların Sorumluluğu
Ortaklar koymayı taahhüt ettikleri sermaye miktarı ile sınırlı sorumlu
Ortaklar koymayı taahhüt ettikleri sermaye miktarı ile sınırlı sorumlu
Şirketin Kamu Borçlarında Ortakların Sorumluluğu
Ortaklar şahsi mal varlıkları ile payları oranında sınırsız sorumlu
Ortaklar sadece koymayı taahhüt ettikleri sermaye ile sınırlı sorumlu.
Yönetim Kurulu Üyeleri şahsi malvarlıkları ile sınırsız sorumlu
Tahvil Çıkarma İmkanı
Yok
Var
Denetçi, Denetim Kurulu
Ortak sayısı 20’den az ise yok
Var
Sermaye Artırımı
Ortaklar Kurulunun Oybirliği ile
Genel Kurulun Oyçokluğu ile
 
Anonim Şirkete Dönüşecek Limited Şirkette Öncelikle Yapılacak İşler
Limited Şirket ortak sayısı 5 kişiden az ise öncelikle 5 kişiyi tamamlayacak şekilde yeni ortakların bulunması gerekmektedir.
Ortak sayısı nev’i değiştirme işlemi sırasında arttırılabileceği gibi önceden de hisse devri şeklinde arttırılabilir.
Ticaret Kanunumuzun 152’nci maddesine göre; “Bir ticaret şirketinin diğer bir ticaret şirketi nev’ine çevrilmesi kanunda aksine hüküm olmadıkça yeni nev’e ait kuruluş merasimine tabidir. Böylece yeni nev’e çevrilen şirket eskisinin devamıdır.”
Ticaret Kanunumuza göre Anonim Şirkete ait kuruluş formalitelerinin yerine getirilmesi gerekecektir. Bu şekilde kurulan Anonim Şirket eski şirketin yani Limited Şirketin devamı sayılmaktadır.
Vergi mevzuatı açısından durum biraz daha farklıdır. Vergi uygulamasında Limited Şirket sona ererken mal varlığı Anonim Şirkete ayni sermaye olarak geçmekte ve farklı bir vergi numarası ile yeni mükellefiyet açılmaktadır.
Eski şirketin devamı olarak kabul edilmiş olması için Vergi Dairesince yeni şirketten bir taahhütname alınmaktadır.
Bu uygulama bizce yanlıştır. Nevi değişikliğinde Vergi Numarasının değişmemesi gerekir, ancak Maliye Bakanlığı uygulamada yeni şirkete yeni mükellefiyet kaydı açmaktadır.
 
 
Değişimin Aşamaları;
 
1. Limited Şirket Ortaklar Kurulu Kararı Alınması;
Alınacak kararda aşağıdaki iki hususa yer verilmelidir.
a) Şirketin TTK’nun 152. maddesi hükmüne göre nev’i değiştirerek Anonim Şirkete dönüştürülmesine,
b) Nev’i değişikliği için öncelikle Limited Şirketin özvarlığının ilgili mahkemece tespit ettirilmesine,
 
2. Şirket Ortaklarının Aldığı Ortaklar Kurulu Kararının Noterden Onaylanması;
 
3. Limited Şirket Bilançosunun Çıkartılması;
Mahkemeye özvarlık tespiti için ibraz edilmek üzere başvuru tarihinden geriye doğru üç aydan eski olmamak üzere bilanço çıkarılması gerekmektedir.
 
4. Özvarlık Tespiti İçin Mahkemeye Başvuruda Bulunulması;
Limited şirketin özvarlığı, anonim şirkete ayni sermaye olarak konulacağı için, özvarlığın ilgili mahkemece tayin edilecek bilirkişilerce tespit edilmesi gerekmektedir. Bu konudaki başvurunun, Ticaret Mahkemesine, eğer yoksa Asliye Hukuk mahkemesine yapılması gerekmektedir. İlgili mahkemeye başvuruda bulunacak Limited Şirketin dilekçesine aşağıdaki belgeler eklenmelidir.
a) Şirketin ana sözleşmesi,
b) Ticaret sicili belgesi,
c) Dönüşüme ilişkin ortaklar kurulu kararı,
d) Şirket ortakları arasında anonim şirket var ise, yeni kurulacak şirkete iştirak edileceğine ilişkin yönetim kurulu kararı,
e) Şirketin en son bilançosu ve buna ilişkin mizanı ile, inceleme dönemi yevmiye defteri, envanter defteri ve inceleme dönemi ile önceki yıl defterlere ilişkin noter tasdik bilgileri,
 
5. Anonim Şirket Ana Sözleşmesinin Hazırlanması;
Hazırlanacak ana sözleşme, tipik anonim şirket kuruluş sözleşmesinden, bazı farklılıklar gösterecektir. Aşağıdaki hususlar dışında, anonim şirket kuruluş ana sözleşmesinde eski şirketin ana sözleşmesindeki diğer tüm hükümlerin (maddelerin) yeni sözleşmeye aynen yazılması gerekir
Nev’i değişikliği tadil değildir, yeni şirkette tadil’e ihtiyaç ver ise bu durum ayrı bir prosedür ile yerine getirilmelidir.
a) Kurucular Maddesinde; “…………………..Limited Şirketi ünvanlı şirketin T.T.K.nun 152’nci maddesi gereği nev’i değiştirmek suretiyle aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı buluna kurucular arasında bir Anonim Şirket kurulmuştur” ibaresine yer verilmelidir.
b) Unvan Maddesinde; “Lİmited” kelimesi yerine “Anonim” kelimesinin dışında değişiklik yapılamaz, nev’i değişikliği unvan değişikliği anlamına gelmez.
c) Amaç ve Konu Maddesinde; eski sözleşmenin ilgili maddesi aynen yazılacaktır.
d) Sermaye Maddesinde; Kurucuların (ortakların) sermaye payları ve sermayeleri yazıldıktan sonra, “tarafından muvazaadan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir. ……………… TL. nakdi sermaye, …………..… TL. ayni sermaye olmak üzere toplam ……………….. TL.sermaye T.T.K.’nun 152’nci maddesi gereği nev’i değiştiren, …………… Ticaret Sicil Memurluğu’nun, …………/………….. sicil numarasında kayıtlı ………………………. Limited Şirketi’nin sermayesi olup, bu sermaye …………. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin ….…….. tarih, ……… sayılı kararı ve ………… tarihli Bilirkişi Raporu ile tespit edilmiş bulunmaktadır. Söz konusu şirketin nev’i değişikliği yolu ile kurulduğu, T.T.K.’nun 152’nci maddesi uyarınca eski şirketin devamı olduğu, bu itibarla ………………. Limited Şirketi’nin bütün aktif ve pasifinin, mal varlığının, bütün vecibelerinin, taahhütlerinin, ………………….. Anonim Şirketi’ne başkaca bir işleme ihtiyaç kalmaksızın devir olduğu, ayni ticaret sicili kaydını da devam ettirecek şirketin faaliyetine ara vermeksizin devam olunacaktır.” Ayrıca; hisse senetlerinin tamamı nama yazılıdır, sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz v.b.hususlara yer verilecektir.
 
6. Ana sözleşmenin Noter’ce Onaylanması;
Yeni bir anonim şirket kuruluşunda olduğu gibi, nev’i değişikliğini içeren ana sözleşme noterde imzalanıp tasdik edilerek, kuruluş merasimindeki tüm harçlar ödenecektir. Limited Şirketin Mahkemece tespit edilen öz varlığı Anonim Şirkette ayni sermaye olacağından bu sermaye üzerinden harç ödenmesi bir miktar bu işin maliyetini arttırmaktadır.
 
7. Ticaret Siciline Tescil ve İlan İşlemleri;
Bundan sonraki işlemler normal kuruluş işlemlerinin tescil ve ilanındaki prosedür olup, ticaret siciline aşağıdaki belge ve bilgiler tevdi edilir.
·         Dilekçe (bağlı olunan vergi dairesi belirtilmeli, yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı, vekaletin aslı eklenmelidir),
·         Kuruluş bildirim formu (ilgili yerler doldurularak yetkili tarafından imzalanmalıdır – 3 nüsha)
·         Noter onaylı ana sözleşme (3 nüsha),
·         Nevi değiştiren şirketin yetkili organ kararı,
·         Nevi değiştiren şirketin öz varlık tespiti ile ilgili bilirkişi raporu ve bilirkişi atanmasına ilişkin mahkeme kararı,
·         Yetkililerin şirket unvanı altında imza beyannamesi (2 nüsha),
·         Yeni giren ortak varsa nüfus sureti ve ikametgah (2 nüsha),
·         Aynı zamanda Sermaye artırımı var ise banka dekontu (artan sermayenin binde birinin tüketicinin korunması hesabına yatırıldığını gösteren ziraat veya merkez bankası dekontu)
·         Oda kayıt beyannamesi,
·         Taahhütname
 
8- Defter Tasdiki
Vergi uygulamasında Anonim Şirket için ayrı bir mükellefiyet tesis edileceğinden Anonim Şirket adına tüm yasal defterlerin Noterden tasdik ettirilmesi gerekir.
Limited Şirket defterlerinin yazdırılarak 1 ay içerisinde noterden kapanış tasdikinin yaptırılmasında fayda vardır.
 
9- Bilançonun Devri
Limited şirketin dönüşüm tarihindeki bilanço kalemleri anonim şirket tarafından kül halinde (aktif ve pasif ile) devralınmalı ve aynen bilançosuna geçilmelidir, Burada dönüşüm tarihi olarak yeni şirketin Ticaret Siciline tescil tarihi esas alınmalıdır.
Tüm bilanço hesapları Anonim Şirkete aynen devir olacağı için devreden KDV tutarı Anonim şirkette indirime devam edilebilecektir.
Nevi değişikliği, KVK’nın 37, maddesi hükmüne göre devir hükmünde olduğundan, Limited Şirkete ait geçmiş yıl zararları Anonim Şirket tarafından şartlara uygun olarak mahsup edilebilecektir.
 
10- Vergi Dairesi Bildirimi
Vergi Dairesine tescil tarihinden itibaren 15 gün içersinde nevi değişikliği ile ilgili dilekçe verilir.
Dilekçe ekine;
·         Mahkeme Kararı (Onaylı)
·         Bilirkişi raporu (Onaylı)
·         Ana sözleşme (Onaylı)
·         Sicil tasdiknamesi
·         Faaliyet Belgesi
·         İmza Sirküleri (Onaylı)
·         Kira kontratı (eski kontratta yeni unvan yazılıp onaylanabilir)
Vergi dairesi, işyerinde yoklama yaparak tutanak tutar ve Anonim Şirkete yeni vergi numarası verir.
Vergi levhası tasdiki için ayrıca bir dilekçe verilmeli ve vergi levhası tasdik ettirilmelidir.
Kurumlar Vergisi Kanunu açısından şirketlerde nev’i değişikliği devir hükmünde olduğundan, ilgili hesap döneminin başlangıcından devir tarihine (tescil tarihi) kadar olan dönemin faaliyet sonuçlarına ilişkin olarak hazırlanacak limited şirkete ait bilanço ve gelir tablosu, kurumlar vergisi beyannamesi ile birlikte en geç ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde ilgili vergi dairesine verilmeli, ve ödenmesi gereken vergiler de aynı tarihte defaten ödenmelidir.
Anonim şirket nev’i değiştiren Limited Şirketin tahakkuk etmiş ve edecek vergi borçlarını ödeyeceğine ilişkin bir taahhütnameyi de aynı sürede Vergi Dairesine vermelidir.
Eğer Limited Şirkete ait kurumlar vergisi beyannamesi verilme tarihi, geçici vergi beyannamesi verilme tarihinden önceye rastlıyorsa son dönem için ayrıca geçici vergi beyannamesi verilmesine gerek yoktur.
Diğer beyannameler ise her ay verildiği tarihlerde verilir. Tescil tarihi aybaşına rastlamıyorsa aynı ay için tescil tarihine kadar geçen süre için Limited Şirket, tescil tarihinden sonraki günler için ise Anonim Şirket tarafından KDV ve Muhtasar beyannameler verilmelidir. BA-BS Formlarının beyanı devir alan Anonim Şirket tarafından yapılmalıdır.
SGK bildirimi için kıst bordro yapmaya gerek yoktur. Ancak vergi uygulaması açısından Muhtasar beyanname için çalışanların devir tarihi itibarıyla kıst döneme ait bordroları yapılmalıdır.
Bu yüzden tescil tarihini ayın son gününe denk getirmekte fayda vardır.
Limited Şirkete ait fatura, irsaliye, gider pusulası, müstahsil makbuzu vb belgeler üzerleri yeni unvan ve vergi numarası yazılarak kullanılabilir. Ancak yenilerinin bastırılması ve eskilerinin Vergi Dairesine ibraz edilerek iptalinin sağlanması tavsiye edilir.
 
11- Diğer Bildirimler
Sanayi Odası, Ticaret Odası, SGK, Bölge Çalışma, İhracatçılar Birliği, Belediye, gibi kurumlarda Limited Şirkete ait dosya evrak ve belgelerde güncellemelerin birer dilekçe ile yapılmalıdır.
Özellikle SGK ya işyeri “devir” bildirimi yapılıp ekinde
-Ortaklara ait İkametgah ve Nüfus Cüzdan suretleri
-Ana sözleşme fotokopisi
-Sicil Tasdiknamesi
-Dönüşüm kararından bir adet fotokopi
-İmza Sirküleri
-Ticaret Sicil Gazetesi
eklenmelidir.
SGK işlemlerinde nev’i değişikliği, (Vergi Dairesinden farklı olarak) işveren sicil numarası değişikliğini gerektirmemektedir.
Limited şirketin, Anonim şirkete dönüştürülmesinde kurulan Anonim şirketin yeni işveren olarak görülmesinden dolayı nev’i değişikliğinin ticaret sicilinde tescilinin ilan tarihinden sonra 10 gün içinde işyeri devir bildirgesi verilir. Eğer çalışan sigortalılar değişmedi ise sigortalılar için ayrıca işe giriş bildirgesi verilmez. SGK açısından, Limited şirketi devir alan Anonim şirket ilgili aya ait bordroyu düzenleyerek sistem üzerinden SGK’ya gönderir. Burada E-Bildirge sistemi üzerinden aylık prim ve hizmet bildirgesini gönderirken, SGK’nın verilen devir bildirgesine istinaden sistemdeki unvan ve vergi kimlik numarasını güncelleyip güncellemediğine dikkat edilmesi gerekmektedir.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğüne bildirimi, SGK E-Bildirge sistemi üzerinden yapmaktadır.
İş kurumuna nevi değişikliği ile ilgili yazı verilir. Ekine ticaret sicil tasdiknamesinin konulması yeterlidir.
Unvan değişikliği ve vergi numarası değişikliği, çalışılan firmalara, bankalara, kayıtlı olunan meslek odalarına, kurumlara ve müşterilere Faaliyet belgesi, Ticaret Sicil Tasdiknamesi, Ana sözleşme, Vergi Levhası gibi evraklarla birlikte bildirilmelidir. Bazı bankalar vergi numarası değiştiği için Anonim şirketi yeni bir şirket olarak görmekte ve tüm mevduat ve kredi hesaplarını yeniden tanımlamaktadırlar. Bu işlem bir miktar vakit ve sıkıntı yaratabilmektedir.
Teşvik belgesi, kapasite raporu, sanayi sicil belgesi, kayıtlı araçların ruhsatları, ulaştırma bakanlığı belgeleri, TSE belgesi, İSO belgesi, işyeri açma ruhsatı, özel sigorta poliçeleri, trafik sigorta poliçeleri, DSİ su ihtiyaç belgesi, tapular,...vb. belgeler ilgili kurumlara başvurularak değiştirilmelidir.
 
 
 
Bilgilerinize sunarız
Alternatif YMM A.Ş.